Control Department - Allmänna Villkor 2023-03-01

1. Avtalsparter

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) är tillämpliga mellan

Control Department AB, org.nr. 556962-9719,

 (nedan ”Control Department”) och företagskund (”Kund”) som ej är konsument, och som av Control Department förvärvar

Produkt (se definition nedan) eller anlitar Control Department för utförande av konsulttjänster

– var och en hädanefter kallad ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

 

2. Avtalshandlingar

2.1 i) Control Department’s integritetspolicy (Integrity policy)

ii) I förekommande fall Parternas särskilda överenskommelser

iii) Orderbekräftelse

iii) Villkoren

iv) Offerten

v) NL17 -dessa har utfyllande verkan på Villkoren.

2.2 Avtalet omfattar samtliga handlingar i ovan angiven förteckning.

2.3 Vid dubbla och/eller motstridiga bestämmelser i Avtalet ska bestämmelserna i

avtalshandlingarna tillämpas i den turordning som framgår ovan.

2.4 Särskilda överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför generella bestämmelser.

2.5 Senare träffade överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde

framför tidigare överenskommelser.

2.6 I det fall att Control Department i offert och/eller orderbekräftelse hänvisar till ALEM09 som

utfyllande leveransvillkor vid beställning av Produkt så tillämpas ALEM09 och inte

NL17 som utfyllande på Villkoren och enligt samma turordning som NL17 ovan.

 

3. Definitioner

3.1 ALEM09: Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans

och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.

3.2 Avtalet: Villkoren samt vid var tid gällande villkor som Control Department publicerar på sin

hemsida, offert, inköpsorder, orderbekräftelse, kvitto samt övriga handlingar hänförliga till Köpet.

3.3 Konsulttjänst: Tjänster inom t.ex. ljusgestaltning, projektering, driftsättning och

programmering som Control Department utför efter separat överenskommelse med Kunden på vilka ABK09 tillämpas.

3.4 Köp: Kunds förvärv av en Produkt som Control Department bjudit ut till försäljning.

3.5 Produkt: De produkter som finns tillgängliga för beställning via Control Department och/eller

de produkter som Control Department utvecklar åt Kunden efter specifikation.

3.6 NL17: Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk,

elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och

Sverige.

 

4. Allmänt

4.1 Control Department är en nordisk ljusleverantör som importerar och säljer ljusprodukter till företag.

4.1.1 Control Department AB är anslutna till FTI och El-kretsen.

4.2 Genom beställning av en Produkt eller Konsulttjänst av Control Department oavsett hur köpet

ingås så förbinder sig Kund att följa Villkoren. Villkoren kan även ändras ensidigt av

Control Department i enlighet med punkt 17 i Villkoren.

 

5. Avtalsingående

5.1 Control Department utfärdar en offert för Produkt eller Konsulttjänst som Kunden bekräftar.

När Kunden har bekräftat offerten utställer Control Department en orderbekräftelse som

skickas till Kunds e-postadress, varpå om Kunden inte inom 24 timmar från utställd

orderbekräftelse invänt mot densamma, har Parterna ingått Avtal på vilka dessa Villkor tillämpas.

5.2 En offert är giltigt i trettio (30) dagar från att den utställts av Control Department.

5.3 Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation som

Control Department tillhandahåller innan avtalsingående är bindande endast i den

utsträckning Avtalet mellan Parterna hänvisar till dem.

 

6. Priser och betalning

6.1 Samtliga priser som anges är exklusive mervärdesskatt och fraktkostnader.

6.2 Kund åtar sig att erlägga betalning i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor och Avtalet i övrigt.

6.3 Vid betalning mot faktura ska betalning ske kontant netto inom tretttio (30) dagar

från fakturadatum i de fall Kunden beviljats kredit hos Control Department.

6.4 Control Department förbehåller sig rätten att tillämpa förskottsbetalning när Control Department finner det lämpligt.

6.5 Erlägger Kunden inte betalning i rätt tid får Control Department kräva betalning jämte ränta

samt avgift betalningspåminnelse/inkassokostnader eller övriga indrivningskostnader

i enlighet med tillämplig lag där Control Department har sitt säte.

6.6 Om inget annat avtalats förbehåller Control Department sig rätten att valutajustera offererade

priser under offertens giltighetstid om det förekommer valutafluktuationer som

påverkar priset med mer än +/- 2 procent (%) från offererat pris per offertdatum.

 

7. Leverans och leveranstider av Produkt

7.1 För leverans och leveranstider av Produkt tillämpas NL17 med följande undantag/ändringar/tillägg:

7.1.1 Om inte annat avtalats mellan Parterna gäller som leveransvillkor EXW Control Department’s lager (Incoterms2020).

7.1.2 Om inget annat avtalats mellan Parterna tillkommer fraktavgifter enligt vid var tid gällande prislista

7.1.3 I det fall att Kund vill dela upp eller flytta fram en leverans och Control Department har

godkänt detta förbehåller sig Control Department rätten att ta ut en lagerhållningsavgift enligt

vid var tid gällande prislista.

7.1.4 Control Department godkänner enbart retur av oanvända Produkter som utgör lagervaror och

är i originalförpackning. Vid retur tillämpar Control Department ett returavdrag om minst

trettio (30) procent (%) och retur kan ske senast fyrtiofem (45) dagar efter

leveransdatum. Produkter som är tillverkade efter specifikation, specialanpassade

eller i specialutförande kan inte returneras till Control Department.

7.1.5 Kunden skall omedelbart efter mottagen leverans kontrollera varor och inom fem (5)

dagar från leveransdatum meddela Control Department eventuella fel i Produkt. Fel som

borde upptäckts i samband med mottagande och kontroll av leverans bär Control Department inget ansvar för.

7.1.6 Vid fel i produkt är det Control Department som ensidigt beslutar från fall till fall om en Kund

enbart har rätt till ersättning enligt Produktgarantin punkt 11. Eller om en Kund har

rätt till ersättning för felsökning, reparation eller utbyteskostnader varpå ersättning

sker endast på goodwillbasis och endast när ersättningsnivån Kunden gör gällande

har godkänts av Control Department på förhand. Ersättning ska under inga förhållanden

överstiga det som kan ersättas av Control Departments särskilda åtkomstförsäkring.

7.1.7 Alla armaturer tillverkas efter specifikation och dess leveranstid varierar beroende av

fabrikat. Estimerad leveranstid meddelas Kunden snarast möjligt efter att Control Department

har mottagit en inköpsorder från Kund.

 

8. Produktändringar

8.1 Control Department äger, såvida det inte medför tekniska eller ekonomiska olägenheter för

Kunden rätt att leverera Produkten med efter avtalets ingående företagna produktändringar.

8.2 Kunden är medveten om att Control Department inte lagerhåller några Produkter varför

mindre omfattande produktändringar efter avtalsingående är vanligt förekommande.

 

9. Varuprov

9.1 Control Department och Kunden kan avtala om att Control Department ska tillhandahålla varuprov till

Kund, varpå kostnad, leverans och övriga villkor för varuprov specificeras i ett separat

avtal/orderbekräftelse.

9.2 Ett varuprov som tillhandahålls av Control Department utgör ett lån av Produkt för test av

Produktens effekt och funktion. Ett varuprov ska returneras till Control Department i samma

skick Kunden mottog varuprovet på Kundens bekostnad om Parterna inte har avtalat om annat.

9.3 För varuprover som Control Department tillhandahåller tillämpas inte ”Prov före leverans

(leveransprov) i punkt 8–11 NL17 och Control Department tillhandahåller inte några

leveransprov enligt med NL17 varpå dessa inte är tillämpliga mellan Control Department och Kund.

 

10. Ansvar för konstruktion och uppgifter

10.1 Respektive Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och för konstruktion

som denne tillhandahållit.

10.2 Part ansvarar även för av motparten föreslagen ändring av Partens konstruktion,

såvida Part inte uttryckligen reserverat sig däremot före tillverkningens igångsättande.

10.3 Control Department ansvarar inte för fel, som beror på av Kunden tillhandahållen Produkt,

såvida inte Control Department varit oaktsam.

 

11. Produktgaranti

11.1 För ansvar för fel tillämpas NL17 (om inte Parterna har avtalat om ALEM09) med

följande undantag/ändringar/tillägg som framgår av denna punkt 11.

11.2 Control Department lämnar en 5-års produktgaranti på armatur och driftdon (drivers och

transformatorer) i fall där både armatur och driftdon beställts och levererats av Control Department.

11.3 Control Department lämnar 2-års produktgaranti på armaturer, driftdon (drivers och

transformatorer) och dimmers.

11.4 I det fall att Parterna skriftligen avtalar separat om en förlängd garantitid har sådan

överenskommelse företräde framför denna punkt.

11.5 Produktgarantin i dessa Villkor och bestämmelserna om ”Ansvar för fel” NL17 (eller

”Säljarens ansvar för fel” i ALEM09) gäller enligt följande villkor:

11.5.1 Produkter får endast installeras och användas i överensstämmelse med angivna

produkt- och användningsspecifikationer. Gränsvärden för temperatur och spänning

får inte överskridas och Produkten får inte utsättas för mekanisk belastning.

11.5.2 Control Department eller dess leverantörer ansvarar inte för strömförsörjningsförhållandena,

inklusive kortvariga spänningstoppar, över-/underspänning, strömrippel som ligger

utanför produktens fastställda gränsvärde och de gränsvärden som fastställs enligt

gällande standard för leverans (t.ex. norm EN 50160).

11.6 Vid funktionsbortfall beslutar Control Departments respektive leverantör av Produkten

(baserat på sin tekniska analys av defekta artiklar) efter egen bedömning om den

defekta Produkten ska repareras, bytas mot motsvarande ersättningsprodukter eller

krediteras. Kunden bär kostnader för demontering och montering samt

fraktkostnader för retur av Produkterna. Alla övriga kostnader såsom

utbyteskostnader i samband med installation, kostnader på grund av felaktig

installation eller annan skada och/eller följdskador täcks inte av produktgarantin.

11.7 För att åberopa produktgarantin ska Kunden returnera den defekta Produkten

tillsammans med skriftlig felbeskrivning för att Control Department eller dess leverantör ska

kunna utföra en kontroll av garantianspråkets riktighet.

11.8 Produkt med tillverkningsfel repareras eller ersätts med ny Produkt under

produktgarantitiden förutsatt att Produkten använts och installerats i enlighet med

leverantörens eller tillverkarens anvisningar. Ersättning för utbyteskostnader utgår

som regel inte, men sådana kan ändå komma att ersättas helt eller delvis efter beslut

från fall till fall på goodwill basis. Yrkande om sådan ersättning måste framställas på

förhand och godkännas skriftligen av Control Department.

 

12. Konsulttjänster

12.1 Control Department erbjuder konsulttjänster som t.ex. ljusgestaltning, driftsättning och

programmering. För samtliga konsulttjänster som Control Department utför tillämpas ABK09.

12.2 Om Control Department offererar driftsättning och/eller programmering är sådan offert giltig

under förutsättning att armaturer och styrsystem är korrekt installerade. Eventuell

felsökning tillkommer och faktureras per timma enligt Control Department’s vid var tid gällande prislista/offert.

 

13. Kunds skyldigheter

13.1 Kund åtar sig att erlägga betalning i enlighet med vad som överenskommits samt att

följa bestämmelserna i dessa Villkor och Avtalet i övrigt.

 

14. Control Departments skyldigheter

14.1 Control Department förpliktar sig att leverera Produkter i enlighet med bestämmelserna i

dessa Villkor samt Avtalet i övrigt.

14.2 Control Department bär inte ansvar för fel, brist eller annat avtalsbrott som beror på Kunden

eller förhållande på Kundens sida samt inte heller för avtalsbrott som beror på tredje man.

 

15. Försäkring

15.1 Control Department åtar sig att under två (2) år från Produktens avlämnande inneha allmän

ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i Produkten.

Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra (200) prisbasbelopp.

15.2 Control Department åtar sig även att inneha särskild åtkomstförsäkring med ett

försäkringsbelopp som inte understiger tvåhundra (200) prisbasbelopp.

 

16. Hantering av personuppgifter

16.1 Control Department behandlar personuppgifter avseende Kunden och anställda hos Kunden

vid anskaffning av Produkter eller beställning av Konsulttjänst, i syfte att uppfylla

Control Department’s skyldigheter enligt Avtalet samt i marknadsföringssyfte.

16.2 Control Department åtar sig att behandla dessa personuppgifter i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och övrig lag och

myndighetsföreskrifter på området.

16.3 För information om vad som i övrigt gäller avseende behandling av personuppgifter

hänvisar Control Department till vid var tid gällande personuppgiftspolicy som publiceras på hemsidan.

 

17. Villkorsändring

17.1 Control Department förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan Kundens

godkännande vid de tidpunkter som Control Department bestämmer. I förhållande till nya

Kunder gäller de senast publicerade Villkoren omedelbart. I förhållande till befintliga

Kunder träder ändring i kraft en (1) vecka efter ändrings införande.

17.2 Ändringar av väsentlig betydelse för Kunden kommer att kommuniceras med

Kunden. Vid mindre ändringar kommer endast en uppdaterad version av dessa

Villkor att finnas tillgängliga på Control Department’s hemsida. Vid ändringar av väsentlig

betydelse för Kunden har kunden möjlighet att inom en (1) vecka från

kommunikationen av de väsentliga ändringarna säga upp Avtalet för omedelbart

upphörande. Vid en sådan uppsägning upphör Parternas förpliktelser gentemot

varandra med det förbehåll att vardera Part äger rätt till ersättning för innestående fordringar hos varandra.

17.3 Vid var tid gällande Villkor återfinns på Control Department’s hemsida.

 

18. Tvist

18.1 Om det uppstår motstridigheter i Avtalet på grund av språkskillnad ska

bestämmelserna i Avtalet tolkas i enlighet med betydelsen på svenska i första hand

och betydelsen på engelska i andra hand.

18.2 Skulle det i Villkoren eller övriga avtalshandlingar förekomma oskäliga bestämmelser

ska dessa i första hand jämkas och tillämpas i dess skäliga form. Vid jämkning av

avtalsbestämmelse eller ogiltigförklaring av avtalsbestämmelse ska övriga

avtalsvillkor gälla oavkortat.

18.3 Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av avtal på vilket Villkoren är tillämpliga

ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol för det fall Parterna inte enas om

skiljeförfarande alternativt förenklat skiljeförfarande.

Copyright 2024 © All rights Reserved Control Dept.

Environmental Policy

Control Department är ett ungt och växande företag fullt medvetna om att nationella och internationella miljömål existerar för att den planet vi lever på behöver det. Att vårt agerande får konsekvenser för kommande generationer och att det inte finns några ursäkter för att i en upplyst värld ignorera de varningar som utfärdas av etablerad forskning och Moder Jord själv.

Vi ska så klart dra mer än vårt strå till stacken. Både i den enkla vardagen och i våra långsiktiga strategier ska det hela tiden finnas med en tanke om hur vi kan agera för att minimera eller neutralisera vår påverkan på miljön.

Detta arbete sker idag mycket enligt sunt förnuft och det kan i en liten organisation ta emot lite att notera arbetet i överdådiga policys. Att vi gladeligen tar oss tiden att sortera och bära upp tomflaskor till återvinningsstationen betyder inte nödvändigtvis att vi tar oss tiden att dokumentera det.

Men några punkter finns iaf noterade.

 

Maxad produktlivscykel

Vår största möjlighet att bidra till de nationella och internationella klimatmålen är att konsekvent marknadsföra och leverera produkter som är designade och konstruerade för att leva länge, och när de inte längre fungerar, vara möjliga att reparera.

Produkterna ska så klart också möta alla kriterier och märkningar som kan förväntas av en modern ljusprodukt, vilket vi löpande ser över tillsammans med de tillverkningar vi samarbetar med.

Eftersom vi samarbetar med privatägda, och i sammanhanget småskaliga, produktioner, upplever vi att vårt inflytande är stort och att det generellt finns ett omfattande och strukturerat miljötänk i våra produktioner.

 

Transporter och emballage

Utöver produkten vi säljer kan vi genom att återanvända emballage och koordinera smarta distributionsvägar ytterligare minska vår produkts påverkan på miljön. 99% av produkterna vi marknadsför i Norden kommer till oss direkt från fabrik och utan mellan-destinationer. Vi arbetar även omfattande med egen lagerhållning av komponenter (som t.ex. Drivers och ljuskällor) för att undvika dubbla transporter och onödiga transportbehov vid mindre reklamationer.

 

Färdmedel

Vi försöker så långt det är möjligt att välja det mest miljöriktiga färdmedlet. Vi kan promenera, cykla, åka kollektivt, köpa tågbiljett, köra bil eller sätta oss i en flygstol. Oavsett hur vi tar oss fram bör vi ha övervägt det i ordningen föregående alternativet.

 

Kontor och vardag

Vi har i Norden 3 mindre kontor och ett litet lager (totalt ca 600 m2). I stor utsträckning är vi beroende av fastighetsägarens insatser och rutiner. Vi ser löpande över våra avtal och begär nya lösningar i de fall vi tror oss se bättre alternativ.

På kontoret:
Vi låter inte elektriska produkter stå och tugga energi när de inte används

Vi printar inte material som kan skickas/lagras elektroniskt

Vi använder inte onödiga kemikalier

Vi tänker efter när vi väljer förbrukningsmaterial och köper om möjligt ekologiska produkter

 

Återvinning

Control Department är anslutna till FTI och El-kretsen och har genom dessa organisationer tillgång till ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för elmaterial och förpackningar (plast, metall, papper, kartong, wellpapp).

Integrity Policy

Control Department är ett registrerat dotterbolag till The Fourth Dimension Conspiracy.

Hantering av personuppgifter

The Fourth Dimension Conspiracy [ 559042-6143], samt dess dotterbolag, marknadsför produkter och tjänster för arkitektoniskt ljus i kommersiella och offentliga miljöer. Företaget riktar sig mot personer som i sin yrkesroll föreskriver belysningslösningar samt företag som investerar i ljusanläggningar.

The Fourth Dimension Conspiracy är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som The Fourth Dimension Conspiracy samlar in och behandlar under utövandet av verksamheten. The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av:

– Namn

– E-postadress

– Telefonnummer

– Adress

– Fotografier / Bildmaterial

– Organisationsnummer / Personnummer

– Titel

– Bankuppgifter

– Övriga av kunden frivilligt registrerade uppgifter

– Innehåll och uppgifter som kunden själv publicerar (Användargenererat innehåll)

The Fourth Dimension Conspiracy’s syfte med behandlingen av personuppgifter är främst att fullgöra våra förpliktelser mot vår kund. Vi strävar efter att endast behandla personuppgifter när vår kund har intresse i att vi gör så.

The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter i syfte att:

– Fullgöra våra förpliktelser mot vår kund.

– Marknadsföra produkter, tjänster, utbildningar och event.

– Utföra kund- och marknadsanalyser

– Utveckla och utföra bra support och service

– Följa upp affärer och dela viktig information

The Fourth Dimension Conspiracy delar som regel inte personuppgifter till tredje part utan samtycke.

The Fourth Dimension Conspiracy lagrar personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och förpliktelser, efter intresseavvägning samt i de fall vi hämtat samtycke för marknadsföring / information.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av The Fourth Dimension Conspiracy. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit The Fourth Dimension Conspiracy i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att The Fourth Dimension Conspiracy hindrar det.

Kund som vill kontakta The Fourth Dimension Conspiracy angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

The Fourth Dimension Conspiracy

Jakobsdalsvägen 15B

126 53 Hägersten

Sverige

hello@thefourthdimensionconspiracy.com

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

 

Phos is a new brand but with lots of history. The company grows 135 year old roots in material expertise and manufactures its lighting instruments on the back of that. Bringing out the ingenious Eyeconic – a miniature yet powerful downlight range, and the bravely designed Orba – a spotlight for all applications, Phos is quickly becoming a designers favourite.

Lam32 is a reality at the service of project designers all over the world, ready to listen to and elevate the creativity of those wishing to express their own ideas; a dimension in which desires for light no longer have construction limits. Our passion and approach to project design allow us always to propose new perspectives for our clients, developing unique luminaires and solutions for high level projects.

Stoane Lighting products embrace issues such as lockability, glare control, ease of maintenance, light quality and consistency. They are built to last, to be maintained and even to be upgraded if and when advances allow. This is a high quality and super sustainable range of products that Rebel Light is proud to present to the Nordic design community.

Rosco, founded in 1910, is best known for the products it originally manufactured: color filters, gobos, scenic paints and fog products. But today Rosco also provide a great range of products for indoor & outdoor projections and architectural lighting.

San Antonio, Texas, is home to the most precision engineered and finely crafted architectural lighting fixtures in the industry. The goal has always been the same: to increase people’s ability to see, enjoy, appreciate, and experience every nuance of special objects, fine art, haute cuisine, and unique space. It’s all about creating lights that create experiences.

All Radiant products can be configured and adapted to suit particular architectural solutions but always with one aim in mind: to enhance architecture subtly and beautifully, giving the designers with whom we work the tools they need to create perfectly illuminated interior and exterior spaces.

With an ambition to take a simple product to perfection. That’s how we like to think of our British friends at Lumino. Every linear Vector product is built using ColorCORE® technology from 2200K to 4000K. Combining that High CRI (rating of up to 95Ra) witha a great attention to detail and optical performance, Lumino offer a simple, yet beautiful, product and a sophisticated option to the widely used LED-strip.

Established in 1957, the family run business is now an International benchmark in the lighting industry. A social, design friendly and dedicated company with products that fit perfectly into the Nordic design climate. Sleek, technical and flexible product families that are easy to work with throughout your whole design scheme.

GVA Lighting from Canada design their luminaires to be the best in the world. And if you take a look at the outstanding innovation and technical features of their product, you’ll agree that this is not just an ambition. When it comes to big scale exterior design schemes, there’s nothing comparable out there.

LightGraphix design and manufacture lighting for architectural, marine and display use. Robust products in minimalistic form factors, perfect for our Nordic climate and design preferences.

Over the years we’ve struggled to find decorative products with good control of light. When Factorylux partnered with Xicato that is exactly what they could offer. Awesome industrial & steam punk influenced forms with fully controllable beams and gear. If you’ve been looking for a way to get along with the interior designer without compromising your design scheme – You’re going to like this!

Since 1980 Modular have been a rebel in the industry, always on the eccentric side and always with a strong identity in both design and practise. Pairing bold aestethics for modern architecture with a long history of developing defined technical lighting systems Modular have remained a relevant brand throughout the decades.

If you love innovation and want all the latest technical integrations, look no further, formalighting does it. Motorized products for aiming. Full spectrum light.  Wireless controls. Electrical and mechanical beam shaping. Here are all the standard products you need, equipped with the technology you want.

Orluna produces the UK’s best selling downlight. Origin luminaires enrich colours in fabrics and materials, and comes with accurate beam control to achieve any desired scheme effect. This is already the ”go to” downlight for many world class designers internationally, and a most welcome challenger on the Nordic arena.

Terms and Conditions – Norway

Innledning

I disse salgs- og leveringsbetingelser er REBEL LIGHT AS og andre samarbeidspartnere benevnt ”Selger”, og REBEL LIGHT’s kontraktspartner benevnes som ”Kjøper”. Videre er Selger og Kjøper i fellesskap benevnt ”Partene”, og individuelt ”Part”.

Avtaleforholdet

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Selger til Kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Selger forutsetter at Kjøper har gjort seg kjent med betingelsene og har akseptert disse ved bestilling av varer. Avtale er bindende inngått mellom Selger og Kjøper når Selger skriftlig bekrefter en mottatt ordre (ordrebekreftelse) eller når skriftlig avtale er inngått. Endringer eller tillegg til avtale må inngås skriftlig og undertegnes av Partene for å være gyldige.

Priser

Alle priser er å forstå eks. transport, MVA og andre offentlige avgifter. Priser gitt med basis i de til enhver tid gjeldende prislister med forbehold om endringer fra våre leverandører. Dersom ikke annet er angitt i tilbud er alle priser gyldige i 3-tre uker etter tilbudsdato. Selger har, uten ytterligere varsel, rett til å endre sine priser ved vesentlige endringer i valutamarkedet. (Vesentlig endring er +/- 2% eller høyere). Alle priser er gitt eks. installasjon.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet skriftlig avtales, er betalingsbetingelser netto pr. 30 dager fra fakturadato. Etter forfall belastes rente i henhold til den gjeldende morarente. Fakturaen dateres den dag varen sendes fra produksjonssted/lager.

Leveranse av varer

Frakt tilkommer all levering til Kjøpers bestemmelsessted i Norge med unntak av ekspressforsendelser og småordre som gjøres etter skriftlig avtale med Kjøper.

Fraktsatser: 

Postnr 0000 – 4999 : 4 % 

Postnr 5000 – 7999 : 4,5 % 

Postnr 8000 – 9999 : 6 %

For ordre under kr. 10.000,- og ekspressforsendelser tilkommer reelt fraktbeløp. Kjøper plikter å kontrollere varer ved mottak og plikter å melde fra overfor transportør hvor det påvises skade, manko eller mangler. Ansvaret og risikoen for leverte varer går over på Kjøper fra det øyeblikket varene er stilt til Kjøpers disposisjon/levert som avtalt. Transportforsikring belastes med logistikkpartners egne satser. Ved ekspressforsendelse skal frakttillegg avtales særskilt.

Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Kjøper plikter å telle opp og undersøke varene for eventuelle skade, manko og mangler straks de er mottatt (se pkt. 7 Leveranse av varer). Manko, feil og mangler meldes umiddelbart skriftlig til Selger og senest innen 7 dager fra levering. Melding om skjulte feil eller mangler må skje skriftlig senest 21 dager etter mottak, og før varen er montert. Med skjulte feil eller mangler menes fysisk skade på produkt som ikke kan forventes oppdaget ved levering eller undersøkelse. Mangler og feil som oppdages etter montasje meldes omgående skriftlig til Selger, senest innen to år fra levering. Selger melder dette videre til leverandør for utredning. Kostnader ved omprogrammering av digitale styringssystemer dekkes ikke. Ordrenummer eller fakturanummer oppgis ved all reklamasjon. Såfremt Kjøper ikke skriftlig underretter Selger om feil og mangler innen de frister som er angitt ovenfor, mister Kjøper retten til å fremsette krav på grunn av feilen eller mangelen. Selgers ansvar bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn forutsatt.

Retur

Vare tas ikke i retur uten skriftlig avtale. Egen returavtale inkl. informasjon om faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må følge varene. Varer som ikke sendes i henhold til returavtale eller uten avtale vil ikke bli kreditert.

Er retur akseptert krediteres lagervare med 80 % av netto fakturasum, dog belastes kunden for minimum 500,- eks. mva. for mottaksomkostninger.

Tidsfrist for retur er innen 6 måneder fra fakturadato.

Retur må skje i original og uskadet emballasje.

Returforsendelser skjer på kundens regning og risiko.

Spesialprodukter, samt ikke lagerførte produkter krediteres ikke

Forsinkelse

Ved forsinket levering er Selgers ansvar overfor kjøper begrenset oppad til 10 % av netto fakturaverdi av leveransen til dekning av dokumenterte merkostnader, og konvensjonalbot. Indirekte kostnader som følge av forsinkelsen dekkes uansett ikke. Ansvar utover dette overfor Selger er utelukket.

Varepant

Varene er å anse som Selgers eiendom inntil de er betalt av kunden i sin helhet inklusive eventuelle renter og omkostninger. Jfr. Pantelovens §3-14, 3-22.

Miljøgebyr

Alle priser er eks. miljøgebyr. Miljøgebyr blir belastet etter til enhver tid gjeldende satser. Innføring av miljøgebyret er i henhold til Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter fastsatt av Miljøverndepartementet 16.3.1998.

Gjeldende sats er p.t. 1%.

Produktansvar

Selger er kun ansvarlig for skade voldt av produkt i den utstrekning dette følger av produktansvarsloven. Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelser begått av Selger eller noen han svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom eller løsøre (tingskade). Selger har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap eller ansvar overfor tredjemann. Hvis Selger blir pålagt produktansvar overfor tredjemann plikter Kjøper å holde Selger fri for ekstra omkostninger i den utstrekning Selgers ansvar rekker ut over begrensningene i dette punktet. Disse begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke dersom Selger har utvist grov uaktsomhet.

Selgers ansvar er begrenset til feil og mangler ved de leverte varer. Utover det ansvar som her er beskrevet fraskriver Selger seg ethvert ansvar som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av mangler ved de leverte varer, herunder blant annet driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap samt utlegg. Selger har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien på de varer som er mangelfulle.

Garanti

REBEL LIGHT AS gir fem års garanti mot produksjons- og materialfeil på alle produkter. Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil REBEL LIGHT AS enten reparere installerte produkter, eller erstatte med nye produkter.

Denne garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/installert;

Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelsesspesifikasjoner.

Innenfor den angitte operative rammen, f.eks. miljø.

Med strømforsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens.

På en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med produktdatablad, service- og brukermanualer.

Garantien dekker ikke:

Noen form for følgeskader.

Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrengning, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor REBEL LIGHT AS sin kontroll.

Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje, f.eks. utbyttbare lyskilder, startere og batterier.

Feil grunnet kompatibilitetsproblemer mellom produktene, installasjons- og integrasjonsmiljøet, f.eks. kontrollsystem og strømforsyning.

Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell.

Normale vedlikeholds- og reparasjonsproblemer.

Force majeure.

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne Avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, arbeidskonflikt, naturkatastrofer, epidemier, knapphet på transportmidler og / eller drivstoff, krig, opprør, valutarestriksjoner, offentlige pålegg eller forbud, mangel på leveranser fra underleverandører, forsinket underleveranse mv. Den Part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den annen Part om forholdet. I tilfelle av force majeure kan Kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende overfor Selger og Kjøper kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.

Tekniske opplysninger

Alle opplysninger og beskrivelser av produkter, farger, anvendelse og deres funksjon gitt i kataloger, på tegninger, på Selgers hjemmesider, korrespondanse eller annen måte, er etter Selgers beste skjønn og er kun veiledende. Selger kan uten forhåndsvarsel endre produktutvalget samt en vares tekniske spesifikasjon. Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøperen risikoen for at varen og de tekniske data i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid behovet kjent for Selger, plikter Selger å gi beskjed til Kjøper hvis han er kjent med eller burde være kjent med at varen ikke passer til hans behov.

Tvisteløsning

Dersom det oppstår tvist om Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med salg eller levering fra Selger til Kjøper skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås skal tvisten avgjøres for de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting. Alle tvister avgjøres etter norsk rett.

Forhold til annen lovgivning

Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne avtale ikke inneholder avvikende bestemmelser.

 

Vexica have quickly become a go-to-supplier for dynamic and IP-rated linear lighting. The product range is simple and straightforward, yet super flexible and useful. The ultra  modern manufacturing facility allows Vexica to bring out products that are reliable and equipped with innovative technology at very competitive price points.

Since 1962, Neri has been a symbol of excellence in high-end outdoor furniture and lighting systems. Neri’s latest product collection,Nebula, designed in collaboration with Skidmore, Owings and Merril, already stands out as a modern classic.

LEDs as a light source have delivered on the promise of energy efficiency and long life. Cooledge develops technologies that enable thenext step in the evolution of lighting to fully integrated, and digitally controlled, luminous surfaces that blends perfect into architecture.

At the main facility of this family-run business, headquartered in South Tyrol in (Italy), products are developed which bring light to a variety of different settings: streets, squares and buildings; walking trails, urban gathering points and airports. ewo provides custom-tailored solutions for distributing, limiting and controlling light – solutions that have become a quality feature in the design of public spaces.

Rosco, founded in 1910, is best known for the products it originally manufactured: color filters, gobos, scenic paints and fog products. But today Rosco also provide a great range of products for indoor & outdoor projections and architectural lighting.

Terms and Conditions – EU

LEVERANSTIDER

Alla armaturer tillverkas efter specifikation och leveranstid varierar beroende av fabrikat. Estimerad leveranstid meddelas snarast möjligt efter mottagen inköpsorder.


PRODUKTGARANTI

Produkt med tillverkningsfel byts mot ny produkt under garantitiden (se nedan) förutsatt att produkten använts och installerats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Ersättning för utbyteskostnader utgår som regel inte, men sådana kan ändå komma att ersättas helt eller delvis efter beslut från fall till fall på goodwill basis. Yrkande om sådan ersättning måste framställas i förväg och godkännas skriftligen av REBEL LIGHT.


GARANTITIDER

5 års produktgaranti lämnas på armatur och driver (LED-driver, transformator, driftdon) i fall där både armatur och driver levererats av REBEL LIGHT.

2 års produktgaranti lämnas på armaturer.

2 års produktgaranti lämnas på drivers, transformatorer och dimmers.

Förlängda garantitider erbjuds på projektbasis. Kontakta oss för bedömning.


GARANTIVILLKOR

REBEL LIGHT lämnar garanti enligt följande villkor:

  • Leverantörernas produkter får endast installeras och användas i överensstämmelse med angivna produkt- och användnings- specifikationer. Gränsvärden för temperatur och spänning får inte överskridas och produkten får inte utsättas för mekanisk belastning.
  • Leverantörerna ansvarar inte för strömförsörjningsförhållandena, inklusive kortvariga spänningstoppar, över-/underspänning, strömrippel som ligger utanför produktens fastställda gränsvärde och de gränsvärden som fastställs enligt gällande standard för leverans (t.ex. norm EN 50160).

Verkställande av produktgarantin

Vid funktionsbortfall beslutar respektive leverantör (baserat på sin tekniska analys av defekta artiklar) efter egen bedömning om de defekta produkterna ska repareras, bytas mot motsvarande ersättningsprodukter eller krediteras. Kunden eller användaren bär kostnader för demontering och montering samt fraktkostnader av produkterna. Alla övriga kostnader såsom utbyteskostnader i samband med installation, kostnader på grund av felaktig installation eller annan skada och/eller följdskador täcks inte av produktgarantin.

Åberopande av garantianspråk

Vid garantianspråk åberopas garantin genom återsändande av defekta produkter tillsammans med skriftlig felbeskrivning för kontroll av garantianspråkets riktighet.


PRIS OCH BETALNING

Priser i offert redovisas exklusive moms.

Betalning skall ske kontant netto inom 30 dagar från förfallodatum i de fall köparen beviljats kredit hos REBEL LIGHT. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa förskottsbetalning när vi finner det lämpligt. Vid betalning efter förfallodagen debiteras köparen dröjsmålsränta efter en räntesats, uppgående till 8 procentenheter över riksbankens gällande diskonto. Vid diskontoförändring ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte.


VALUTAKLAUSUL

Om inget annat avtalats förbehåller vi oss rätten att valutajustera offererade priser då förändringen är större än +/- 2%. Detta gäller under hela offertens giltighetstid.


LEVERANSVILLKOR – Vid tillämpning av ALEM 09

ALEM 09 är ett avtal mellan svenska elgrossister (SEG) och svenska elinstallatörer (EIO). REBEL LIGHT är inte medlemmar i SEG eller EIO och därför inte bundna av avtalet, men följer avtalet med följande ändringar/undantag:

  •  17 Om inte annat avtalats gäller som leveransvillkor EXW vårt lager (Incoterms2010)
  • 23 Vi returnerar/återköper endast oanvända lagervaror i originalförpackning med returavdrag minimum 30 % och max 45 dagar efter leveransdatum. Produkter som är tillverkade efter order, anpassade eller i specialutförande återköpes ej.
  • 38 1:a stycket Den tvååriga ansvarstiden ersätts med 2 eller 5 års produktgaranti (se garantider).
  • 38 2:a stycket De ansvarstider som anges i punkt 38 stycke 2 ska ersättas med 2 eller 5 års produktgaranti.
  • 46 Punkt 46 tillämpas inte. Beslut om ersättning för utbyteskostnader fattar REBEL LIGHT från fall till fall och ersättning sker endast på goodwill basis och endast när ersättningsnivån har godkänts av oss i förväg. Ersättning ska under inga förhållanden överstiga det som kan ersättas av REBEL LIGHT’s särskilda åtkomstförsäkring.

Beställaren skall omedelbart efter mottagen leverans kontrollera varor och inom 5 dagar meddela REBEL LIGHT eventuella fel i produkt eller leverans. Fel som borde upptäckts i samband med mottagande och kontroll av leverans bär REBEL LIGHT inget ansvar för.


KONSULTTJÄNSTER – Konsulttjänster så som Ljusgestaltning, driftsättning och programmering levereras enligt ABK09.

Offererad driftsättning och/eller programmering giltig under förutsättning att armaturer och styrsystem är korrekt installerade. Eventuell felsökning tillkommer och faktureras per timma.

REBEL LIGHT är anslutna till FTI och El-kretsen.

Kontakta oss med frågor om våra garanti och leveransvillkor: support@rebellight.com